Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Kirletici Gaz Giderimi

Farklı kaynaklardan üretilmiş baca gazı SO2, SO3, H2S, HCl, HF gibi tehlikeli kirleticiler içermektedir. Bu gazların insan sağlığına ve çevreye önemli etkileri vardır. İnsan sağlığı açısından gözde, burunda ve boğazda tahriş ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi kısa süreli; kronik solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve beyinde, sinirlerde rahatsızlıklar gibi uzun süreli etkileri vardır. Çevresel etkileri arasında ise su ve toprak kirliliği, su yaşamına zararları ve bina aşınmaları bulunur. Ayrıca küresel ısınmaya katkıları da oldukça yüksektir.

Bu gazların zararlı etkilerini önlemek için, konsantrasyonları yönetmeliklerde belirtilen düzeylere düşürülmesi gerekmektedir. Bu standartlar için genel olarak EPA ve EU 2000/76/EC standartları olmak üzere 2 tane yönetmelik vardır. Ayrıca, TC Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu standartlarda dikkate alınmaktadır.

SANTES baca gazı arıtımı için en sıkı emisyon standartlarına uygun ekonomik ve güvenli üniteleri sunmaktadır. Ayrıca SANTES Baca Gazı Arıtım Sistemleri karbon monoksit gibi tamamlanmamış yanma gazlarının minimum salınacak şekilde tasarlanmaktadır.

2 çeşit baca gazı arıtımı metodu vardır:

  • Kuru Baca Gazı Arıtım Sistemleri
  • Sulu Baca Gazı Arıtım Sistemleri

Arıtma metodu, yanma sırasında kullanılan yakıta, incinerator tasarımına ve uyulması gereken emisyon limitlerine bağlı olarak seçilir.

Kuru Baca Gazı Arıtım Sistemleri>

Kuru arıtım ünitelerinde, absorban (genellikle kireç ya da sodyum bikarbonat) reaktöre kuru toz halinde verilir. Reaktörde gaz kirleticileri absorban tarafından emilir. Reaktifin dozaj oranı sıcaklığa ve reaktif çeşidine bağlıdır.

SANTES Baca Gazı Arıtım Sistemlerinin tasarımında absorban olarak genellikle sodyum bikarbonat kullanılır. Absorbanlar yanma işleminde oluşan SO2, SO3, HCl ve HF gibi kirletici gazların giderimi için baca gazına uygulanmaktadır.

Bu reaksiyonun ürünleri katıdır ve daha sonraki aşama olan torba filtrede toz halinde toplanması gerekmektedir. Ayrıca torba filtreler absorbana ve gaz kirleticilerine aralarında reaksiyon oluşabilmesi için gerekli kalma süresini sağlar.

Sulu Baca Gazı Arıtma Sistemleri

Sulu arıtım ünitelerinde, çözünmüş gazların suya ya da başka sıvılara absorbe edilmesi ile arıtım sağlanmaktadır. Baca gazı suya ya da özel çözeltilere beslenir. SO2, HCl, HF gibi gaz kirleticilerinin giderimi için, baca gazı sıvı haldeki özel çözeltilerle yıkanır.

SANTES Baca Gazı Arıtım Sistemlerinde, yıkama sıvısı olarak alkali çözeltiler kullanılmaktadır. Ayrıca bu üniteler, işletmesi kolay ve ekonomik olarak tasarlanmakta ve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmektedir.

Kirleticilerin temas süresinin ve temas yüzey alanının artırılması ile giderim verimi yükseltilebilir. Yüzey alanının artırılması, ünitenin içerisine yerleştirilen sprey nozullar ya da raflı kolonlar ile sağlanır. SANTES 2 çeşit sulu yıkama ünitesi üretmektedir;

  • Sprey Kule
  • Raflı Kolon

Sprey Kule:

Paslanmaz çelikten imal edilmiş silindirik kuleden ve sıvıyı bu kuleye püskürten nozullardan oluşmaktadır. Sıvı aşağıya doğru püskürtülürken, gaz genellikle kolonun tabanından girer ve yukarıya doğru hareket eder. Gazın ve sıvının bu zıt yönlerdeki hareketi karşı akım olarak adlandırılır. Nozullar sıvıyı püskürtmesi için kule boyunca değişik yüksekliklerde yerleştirilmiştir.

Sprey Kule Şantes

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi büyük partiküllerin giderilmesi için venturi ünitesi, sisteme eklenmiştir. Gaz, öncelikle partikül maddenin verebileceği zararı önlemesi için venturi ünitesine girmektedir. Daha sonra etkili bir giderim için sprey kuleye yönlendirilir.

Suyun sistemdeki döngüsü sirkülasyon pompası ile sağlanır. Sistemin pH’ı sürekli kontrol edilir ve NaOH eklenmesi ile pH düzeyi ayarlanır.

Raflı Kolon:

Raflı kolonlar tehlikeli gazların gideriminde kullanıldığı gibi koku giderimi amaçlı da kullanılmaktadırlar. HCl, HF, Cl2, SO2, H2S gibi gazları adsorbe edebilme kapasitesine sahiptirler. Çalışma prensipleri sprey kule ile aynıdır; sıvı alkali çözeltisi kolonun üstünden, baca gazı ise tabanından verilir.

Raflı kolonlarda yuvarlak boşluklara sahip raflar vardır. Bu boşluklar yüzey alanını ve temas süresini artırdıkları için daha verimli giderim sağlarlar. Sistemde bulunması gereken raf sayısı baca gazının konsantrasyonuna ve uyulması gereken standartlara bağlıdır.

Rıflı Kolon Şantes

Suyun sistemdeki döngüsü sirkülasyon pompası ile sağlanır ve sistemin pH’ı otomatik NaOH dozajı ile sabit tutulur.

TOP